Vorige pagina    PDFtoMusic    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Algemeen
Archief
Wijzig
Uitvoeren
Beeld
Corrigeren
Instellingen
Vensters
Document
Algemene instellingen
Zoeken met Kooplet
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Annotations
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 

"Corrigeren" menu


Zoals ieder ander systeem dat gebaseerd is op computerherkenning, is PDFtoMusic niet onfeilbaar. Hij kan soms fouten maken. De fouten kunnen groter of kleiner zijn en dit hangt af van de kwaliteit van het PDF-document. U kunt via de menuoptie Resultaatherkenning bij de herkende objecten komen en hierop vervolgens verbeteringen aanbrengen. Deze verbeteringen kunnen worden opgeslagen, waardoor zij behouden blijven als u het document later opnieuw opent.
PDFtoMusic biedt twee manieren aan voor het behouden van de correcties.

Als u PDFtoMusic gebruikt, begin dan altijd eerst met het beluisteren van het resultaat. Dit doet u met het menu "Uitvoeren > Afspelen". Als u een fout hoort, dan zal deze fout waarschijnlijk ook in het geëxporteerde bestand aanwezig zijn. U wordt aangeraden om deze fouten met de aanwezige hulpmiddelen op te lossen. Het "Corrigeren" menu is één van deze manieren.

If no PDF document is open when you change a setting in this menu, it will apply to all future opened documents, otherwise it will apply to the frontmost document.

In some cases, changing a calculation setting for a document will need its total or partial recomputation.


Instrumenten

PDFtoMusic toont bij iedere gevonden notenbalk het bijbehorende instrument. U kunt dit instrument veranderen. U kunt ook zijn volume, balans, octaaf- en halve toonverschuiving aanpassen.

Met de verschuiving van de halve toon kunt u aangeven dat het instrument in de partituur een transponerend instrument is. Een voorbeeld: een notenbalk die voor klarinet is geschreven, wordt meestal aangeduid met een Bb transponerend instrument (ofwel zijn halve toon start op -1). Een ander voorbeeld: een alt-saxofoon is een Eb transponerend instrument (ofwel zijn halve toon start op -9).

Als het instrument een menselijke stem is, dan kunt u de taal aangeven die Virtual Singer moet gebruiken om de liedteksten te zingen.

Het aanvinken van de checkbox activeert het "surround" effect. Dit effect vergroot de scheiding in balans van de verschillende instrumenten. Dit geldt voor alle documenten.

Notenbalken en systemen

Zodra een regel op een pagina vol is, dan zorgt het programma dat de hele groep van notenbalken opnieuw begint op de volgende regel. Iedere groep van notenbalken die gelijktijdig wordt afgespeeld, van links naar rechts, wordt een systeem genoemd. Er kunnen meerdere systemen op iedere pagina staan.

Om ruimte te besparen, worden notenbalken die niet binnen het systeem afgespeeld worden vaak niet getoond.

Dit kan tot verraderlijke situaties leiden. Het is dan moeilijk om precies te weten welke notenbalken bij het volgende systeem horen en welke bij het huidige. Een voorbeeld: als een instrument niet binnen een systeem afgespeeld wordt, dan wordt hij niet getoond. Stel nu dat hij wel wordt afgespeeld in het volgende systeem. Dan wordt hij daar weer wel getoond. Stel nu dat er een instrument is, dat in het eerste systeem wel wordt afgespeeld, maar in het tweede systeem niet. Dan geldt dat hij in het eerste systeem wel getoond wordt, maar in het tweede niet. Het gevolg is dat het aantal zichtbare notenbalken binnen beide systemen dan gelijk is. U kunt dan alleen onderscheid maken tussen de onderlinge notenbalken op basis van hun naam, de sleutel of andere herkenningspunten. Alleen dan begrijpt u de structuur van de partituur.

PDFtoMusic omvat verschillende algoritmen die een notenbalkregel kunnen "volgen" van het ene systeem naar het andere. De "Notenbalken en systemen" menukeuze helpt u om de wijze waarop de regels van de notenbalken onderling gekoppeld zijn, te veranderen.
Een beschrijving wordt hier gegeven.

Areas


In this mode, you can define excluding or including areas.
These areas apply to character or line objects

- If at least one inclusion area is present on the page, all objects located outside any inclusion area are ignored

- Any object located in an exclusion area is ignored

This can be useful, for instance, if a group of characters is not well managed and troubles the recognition.
To add an area, click and drag.
To delete an area, right-click it then select "Delete" in the contextual menu
In the same menu, you can define what page range the area applies to.
Areas are saved along with the amendments made to the document. The "Edit > Delete all changes" menu option therefore also deletes all areas.


Lettertypen

Een PDF-document kan verschillende grafische objecten (omkaderingen, lijnen enzovoorts) bevatten. Daarnaast bevat het tekens die afkomstig zijn van een lettertype. Deze tekens kunnen zowel letters als cijfers zijn, maar ook muziektekens.

PDFtoMusic heeft een aantal handmatige herkenningsinstellingen voor lettertypen, die u kunnen helpen bij het verbeteren van fouten. Zij worden hier omschreven.

Sta meerstemmige notenbalken toe

Als PDFtoMusic één van de notenbalken herkent als een meerstemmige notenbalk, maar u weet zeker dat dit niet het geval is, dan kunt u de verwerking daarvan deactiveren.


Sta verbeterde akkoorden toe

Twee noten die horizontaal gezien erg dicht bij elkaar staan, kunnen beschouwd worden als noten die bij hetzelfde akkoord horen (soms zijn de noten binnen akkoorden niet perfect uitgelijnd). Deze menukeuze helpt u om deze verwerking te deactiveren.

Sta antimetrische figuren toe

In sommige partituren staat een cijfer vlak bij een noot. Dit cijfer duidt de vingerzetting aan. Soms kan PDFtoMusic deze vingerzetting interpreteren als een antimetrische figuur (voor triolen en dergelijken). Als er geen antimetrische figuren in het stuk aanwezig zijn, dan kunt u met deze menukeuze voorkomen dat PDFtoMusic binnen het PDF-document daarnaar zoekt.

Als u deze menukeuze deactiveert, dan zoekt PDFtoMusic niet langer naar antimetrische figuren in de partituur.

Sta vingerzetting toe

Zodra PDFtoMusic antimetrische figuren als vingerzettingen herkent (dit zorgt in het algemeen voor een fout in de maatduur), dan kunt u het zoeken naar vingerzettingen in het document deactiveren. Dit geldt dan voor het het hele document.
 

Sta wijzigingen voortekens toe

Soms is het moeilijk om precies vast te stellen of een voorteken aan het begin van de maat bij de vaste voortekening behoort, of dat hij een normale accident is die op alle volgende noten moet worden toegepast.
Een voorbeeld:


Als PDFtoMusic een verandering van voortekens vindt, terwijl het document er geen heeft, dan kunt u deze verwerking met deze menukeuze deactiveren.

Sta maatteken toe


If wrong time signature changes are added inside a measure line, disable this option.

Sta liedteksten toe


Soms kunnen teksten, die vlak bij de notenbalk staan, als liedteksten herkend worden. Als het document geen liedteksten heeft, dan kunt u de herkenning daarvan met deze menukeuze deactiveren.

Sta gedeelde liedteksten toe

In sommige vocale stukken (zoals Barbershop partituren) worden de liedteksten door verschillende zangers gezongen. Hierbij wordt maar één liedtekstregel geschreven:Als deze menukeuze actief is, dan kent PDFtoMusic de liedtekstregel toe aan beide notenbalken.

Sta verticale verschuiving van de sleutel toe

Als deze menukeuze actief is, dan wordt de verticale positie van de sleutel genegeerd.

Sta accolades om groepen te creëren toe

Normaal gesproken worden groepen van notenbalken genoteerd met accolades. Als deze menukeuze actief is, dan vormen de accolades daadwerkelijk groepen.

Sta akkoordnamen toe

Soms wordt de liedtekst gebruikt om de naam van het akkoord te geven, zoals bijvoorbeeld een stuk waar de zanger alleen "La La La La" zingt. U kunt deze menukeuze deactiveren, waardoor de verwerking van akkoordnamen niet plaatsvindt. De tekst wordt dan aan de liedtekst toegevoegd en niet aan de naam van het akkoord.

Allow complex typography in chord names


In some case, chord names are written using miscellaneous fonts, size, or vertical shifts.
Activate this option to got a more flexible chord names recognition.


Sta speciale lijnen toe

In sommige PDF-documenten worden de nootstokken met afgeronde lijnen getekend:


Some programs draw staff lines using characters mixed with standard lines.


Als deze menukeuze actief is, dan worden deze nootstokken verwerkt.

Sta smalle waardestrepen toe


In sommige PDF-documenten worden de waardestrepen getekend met smalle lijnen:


Als deze menukeuze actief is, dan worden deze smalle lijnen eveneens verwerkt.

Sta automatische overgangsaanpassingen toe


Sommige PDF-documenten bevatten meerdere liedtekstregels. Zij zijn gerelateerd aan notenbalken met onjuiste overgangen (herhalingen, sprongen, einden). Als deze menukeuze actief is, dan probeert PDFtoMusic overgangen aan te maken die overeenkomen met het werkelijke aantal van de herhalingen.

Sta meervoudige rust toe


Als een aantal cijfers onder de notenbalk herkend worden als een meervoudige rust, dan kunt u deze verwerking met deze menukeuze deactiveren.

Sta korte maatstrepen toe


Sommige oudere muzieknotaties bevatten maatstrepen die weergegeven worden als een korte, verticale lijn:Als deze menukeuze geactiveerd is, dan worden deze korte lijnen verwerkt als een normale, volledig lange maatstreep.

Sta hulplijnen toe


Hulplijnen worden gebruikt om noten te plaatsen buiten het gebied van de vijf lijnen van de notenbalk.
Als er geen hulplijnen zijn, dan gaan de bijbehorende noten verloren. Als u dat wilt, dan vinkt u deze optie uit.

Allow tempi


If tempo changes are incorrectly found in your document try to disable this option.

Allow dynamics


If dynamics are incorrectly found in your document try to disable this option.

Allow group names


If group names are incorrectly found in your document try to disable this option.

Sta modern notatie


This option is still experimental. It aims to enable specific algorithms to handle special cases.


Processing of time signature located above the staff.


Sta voorslagen


If little notes are processed as graces, disable this option.

Notenbalken en meerdere systemen


Met deze menukeuze kunt u de wijze waarop het programma automatisch een notenbalk over verschillende systemen volgt, aanpassen (zie "Notenbalken en systemen" hierboven).

De meer complexe of ingewikkelder niveaus zijn meestal nauwkeuriger, maar zij vertragen het hele verwerkingsproces aanzienlijk (tot een flink aantal seconden per pagina).

De verschillende mogelijke niveaus zijn:
  • Heel eenvoudig: toegewijd aan partituren waar lege notenbalken niet worden overgeslagen;
  • Eenvoudig: voor eenvoudige gevallen (zoals een paar instrumenten die na de intro verdwijnen). Dit is de standaardinstelling van het programma, direct na het installeren;
  • Ingewikkeld: sommige notenbalken verdwijnen, terwijl andere weer regelmatig op de partituur verschijnen. De eenvoudigere niveaus maken hierbij meerdere fouten;
  • Heel ingewikkeld: de partituur is moeilijk om te lezen. Hij heeft veel notenbalken die verdwijnen, terwijl andere weer zichtbaar worden. Dit niveau moet gebruikt worden als alle eenvoudiger niveaus geen goede resultaten opleveren.

Hoge resolutie

Een document dat uit vele smalle notenbalken is opgebouwd, kan zorgen voor onnauwkeurigheden bij de herkenning van de verticale positie van de noten en de rusten.
Als u omschakelt naar de hoge resolutie, dan neemt de precisie (en de bijbehorende verwerkingstijd) toe. Deze instelling vindt u onder "Instellingen>Voorkeuren" in het Document paneel. Onderaan dit venster vindt u een drop-down menu met de titel "Pas correcties toe". Het laatste onderwerp hierin is de "Hoge resolutie". U kunt hier ook aangeven dat in het vervolg alle documenten met de hoge resolutie moeten worden verwerkt.

Reset to default settings


This applies to all settings from "Allow multi-voice staves" to "High-definition".

• If no PDF document is open and this option is inactive, then all default calculation settings are already identical to the factory's.
This option is active when at least one default setting has been changed.
Differences are displayed in bold, and you can reset them all to factory settings either by selecting this option, or manually, one by one.

• If at least one PDF document is open and this option is inactive, then the settings for the frontmost document are aleady indentical to those by default.
This option is active when at least one setting has been changed for this document.
Differences are displayed in bold, and you can reset them all to default settings either by selecting this option, or manually, one by one.(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden